+32(0) 471 06 68 40 info@ertveldt.be

 Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Ertveldt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hazelaarstraat 21, 1702 te Groot Bijgaarden, ingeschreven in het Handelsregister met ondernemingsnummer BE0713.518.340.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Ertveldt een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Ertveldt en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Ertveldt zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: alle dienstverlening en/of werkzaamheden waartoe Ertveldt zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn:
 6. het realiseren en opleveren van een Website;
 7. web- en/of mailhosting;
 8. domeinnaamregistratie;
 9. social media marketing, waaronder begrepen social media management en/of social media advertising.
 10. Website: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Ertveldt vervaardigde of te vervaardigen website, waaronder een webwinkel tevens begrepen kan zijn.
 11. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van social media marketing, web- en mailhosting en domeinnaamregistratie.
 12. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ertveldt en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Ertveldt worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Ertveldt is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Ertveldt kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Ertveldt dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Ertveldt dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Ertveldt op de eventueel daartoe door Ertveldt aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Ertveldt, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ertveldt anders aangeeft.
 4. Indien Ertveldt naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst een Schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging Schriftelijk en gemotiveerd bij Ertveldt heeft geklaagd.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Ertveldt is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Ertveldt de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Ertveldt, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Ertveldt niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Zo geldt dat Ertveldt nimmer aansprakelijk is voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van door Ertveldt ingeschakelde derden die in het kader van de Overeenkomst prestaties verrichten die Ertveldt gewoonlijk niet tevens zelf verricht, zoals door Ertveldt ingeschakelde hostingbedrijven en domeinnaamregistars, met dien verstande dat Ertveldt zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Ertveldt bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Ertveldt gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Ertveldt aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of voordracht van Ertveldt is gebeurd.

ARTIKEL 5. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening, tenzij sprake is van een Duurovereenkomst.
 2. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, eindigt de Duurovereenkomst door verstrijken van deze looptijd van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is bedongen dat de Duurovereenkomst voor stilzwijgende verlenging in aanmerking komt.
 3. Een Duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend verlengd, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, is Ertveldt gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Ertveldt tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 6. | VERHUIZEN DOMEINNAAM

De Opdrachtgever kan een door tussenkomst van Ertveldt geregistreerde domeinnaam verhuizen naar een andere hostingprovider. In geval van tussentijdse opzegging van deze Duurovereenkomst door de Opdrachtgever, zijn de resterende betalingen ten aanzien van de resterende looptijd van de Duurovereenkomst onmiddellijk opeisbaar. Voorts is Ertveldt in geval een verhuizing van de domeinnaam gerechtigd een door hem te bepalen redelijke vergoeding te vorderen voor de overdracht van de domeinnaam. Ertveldt verstrekt de Opdrachtgever daartoe een finale nota. De betreffende Duurovereenkomst loopt in dat geval door totdat de deze nota volledig is voldaan. In geval van een verhuizing van een domeinnaam, stelt Ertveldt de Opdrachtgever binnen vijf dagen na diens verzoek in het bezit van de verhuiscode, mits de vorenbedoelde nota volledig is voldaan.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie, waaronder documentatie, gegevensbestanden etc. mede begrepen, die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Ertveldt voorgeschreven wijze, aan Ertveldt te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Ertveldt verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient Ertveldt voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Ertveldt op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Ertveldt zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Ertveldt treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Ertveldt Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Ertveldt na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Ertveldt voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Ertveldt gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Ertveldt biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend die Diensten die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Ertveldt is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Ertveldt prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven, worden deze prestaties, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aan de Opdrachtgever doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs.

ARTIKEL 10. | WEBSITES: UITVOERING, OPLEVERING EN KLACHTEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt een Website door of namens Ertveldt naar eigen technisch en creatief inzicht uitgevoerd.
 2. Ertveldt staat ervoor in dat Websites geschikt zijn voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden.
 3. Een Website is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand overeengekomen specificaties en het door de Opdrachtgever goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Opdrachtgever leidt tot de definitieve Website.
 4. De Opdrachtgever maakt aanspraak op ten hoogste twee bij de prijs inbegrepen correctierondes. In dat kader worden op verzoek van de Opdrachtgever correcties ten aanzien van de Website aangebracht, mits de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties ten aanzien van de Website die buiten het bereik van deze twee correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen een nader overeen te komen meerprijs uitgevoerd.
 5. De Opdrachtgever dient bij de oplevering van (het concept van) de Website binnen vijf dagen te onderzoeken of Ertveldt de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Ertveldt daarvan binnen deze termijn mondeling en vervolgens per e-mail bevestigd, in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Website aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever de Website heeft goedgekeurd. In dat geval wordt de Website als definitief aangemerkt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt c.q. niet tijdig een beroep doet op correctie van de Website, vloeit er voor Ertveldt uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever, geen enkele verplichting voort.
 6. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Website en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Website hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de kosteloze correctierondes c.q., indien zulks redelijkerwijs van Ertveldt kan worden gevergd, correcties tegen een nader overeen te komen meerprijs.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Website als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Ertveldt onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Ertveldt mondeling en gemotiveerd kenbaar te maken en dit vervolgens binnen vijf dagen aan Ertveldt Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Ertveldt ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Ertveldt ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Ertveldt te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of gemotiveerd klaagt, vloeit er voor Ertveldt uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Ertveldt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Ertveldt bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ertveldt is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ertveldt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Ertveldt in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Ertveldt gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ertveldt op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Ertveldt ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Ertveldt de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting en domeinnaamregistratie

 1. In geval Ertveldt zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot hosting van en/of domeinnaamregistratie, past Ertveldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding, het volgende beleid toe. In geval de Opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende Schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, domeinnaamregistratie dan wel een opgeleverde Website waarop de hosting c.q. domeinnaamregistratie betrekking heeft, is Ertveldt gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot de backend van de betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen vijf dagen daarna nog steeds niet door Ertveldt ontvangen, dan is Ertveldt gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De betreffende website kan door Ertveldt offline worden gehaald indien de Opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende vijf dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Ertveldt tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Ertveldt vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief, een richtprijs en een periodiek tarief in het kader van Duurovereenkomsten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 9 toepassing.
 2. Ertveldt is onverminderd het bepaalde in het volgende lid steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Ertveldt zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgend is verlengd, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
 3. Ertveldt is gerechtigd elke stijging van kostprijsbepalende factoren, zoals een stijging van de inkoopprijs van hosting, die optreden na het sluiten van de Overeenkomst, aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Ertveldt vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 5. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Ertveldt gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling of gefaseerde betaling te vorderen. In geval van een Duurovereenkomst zal Ertveldt de Opdrachtgever jaarlijks voorafgaand aan de betreffende contractperiode factureren, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Ertveldt is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Ertveldt.
 7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Ertveldt aangewezen wijze, binnen de door Ertveldt gestelde termijn. Ertveldt hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
 8. Ertveldt is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Ertveldt is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
 • onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede;
 • een andere omstandigheid die niet aan Ertveldt kan worden toegerekend, waaronder bijvoorbeeld begrepen downtime bij hosting waarvoor de betreffende hostingprovider aansprakelijk is. In het genoemde voorbeeld stelt Ertveldt evenwel alles in werking om de downtime binnen een zo kort mogelijke termijn te doen verhelpen.
 1. Ertveldt verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. Tenzij de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan dwingend in de weg staat, verbindt Ertveldt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Ertveldt kan er bijvoorbeeld niet voor instaan dat Diensten met betrekking tot online marketing leiden tot de verkoopresultaten die de Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden. Ertveldt aanvaardt in het kader van een inspanningsverbintenis geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of volgens de Opdrachtgever onvoldoende behalen van resultaten in verband met het door Ertveldt verlenen van de Diensten.
 2. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Ertveldt goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Ertveldt in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Ertveldt ter zake opgeleverde Websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Ertveldt ook daarin voorziet.
 4. Ertveldt is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde Website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Ertveldt nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.
 6. Ertveldt is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 7. Ertveldt is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van inbreuken van derden op een door Ertveldt opgeleverde Website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 8. Ertveldt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Ertveldt afhankelijk is.
 9. Ertveldt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Ertveldt is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 12, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Ertveldt in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ertveldt aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ertveldt toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Ertveldt aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Ertveldt te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Ertveldt hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Ertveldt ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Ertveldt is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ertveldt betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden als uitgangspunt genomen.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ertveldt een jaar.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Ertveldt van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Ertveldt toerekenbaar is. Indien Ertveldt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ertveldt zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ertveldt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ertveldt en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Ertveldt dan wel een derde die geldt als maker van de Website, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Ertveldt opgeleverde Websites, maar ook van verstrekte rapportages, ideeën, beelden, concepten etc., blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Ertveldt of de derde-rechthebbende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een opgeleverde Website te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
 2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van de definitieve Website voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien.
 3. Partijen kunnen naderhand uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op de opgeleverde Website afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Ertveldt het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Dienstverlening het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 6. Ertveldt is gerechtigd om zijn naam op de Website te vermelden. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Ertveldt is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Website zonder vermelding van deze naam te gebruiken.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Ertveldt wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.