Algemene voorwaarden:

1. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 5% per maand van het vermelde bedrag op het factuur.

2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij nietnaleving
van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze
schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd. (B-H-V)